Om mitt sätt att arbeta

Min styrka ligger i att arbeta med kommunikation, att hjälpa människor att utvecklas i konsten att tala och lyssna. Kommunikation handlar inte bara om det vi säger, det är också iakttagelser, tankar, känslor, önskningar och handlingar. Kommunikationen i de nära relationerna följer ofta mönster som vi lärt oss tidigt i livet. Genom att bli medvetna om det erfarenheter som format oss får vi verktyg att forma vår egen framtid.

Som psykoterapeut ser jag det som min viktigaste uppgift att i samtal hjälpa min medmänniska att sätta ord på sina känslor, och lyssna in känslan i sina tankar. Bara genom att tala och lyssna blir vi medvetna om hur vi själva och den andra tänker. Då har vi en möjlighet att tänka om, tänka annorlunda och göra förändringar.

Jag arbetar med respekt för mångfalden i kön och kroppar.

Näin teen työtäni

Koen vahvuutenani työskennellä vuorovaikutuksen kanssa, haluan auttaa ihmisiä kehittämään puhumisen ja kuuntelemisen taitojaan. Vuorovaikutus ei ole ainoastaan puhetta vaan koostuu havainnoista, ajatuksista, tunteista, toiveista ja teoista. Vuorovaikutuksemme läheisissä ihmissuhteissa seuraa usein kuvioita joita olemme oppineet elämässämme varhain. Tiedostamalla kokemukset jotka ovat meidät muokanneet löydämme työkalut joilla voimme oman tulevaisuutemme muokata.

Psykoterapeuttina näen tärkeimmäksi tehtäväkseni keskustelun avulla auttaa kanssaihmistä sanoittamaan tunteitaan ja kuuntelemaan ajatustensa herättämiä tunteita.  Vain kuuntelemalla ja puhumalla voimme tulla tietoisiksi itsestämme ja toisistamme, miten ajattelemme ja mitä tunnemme. Tästä avautuu mahdollisuus ajatella toisin, nähdä asiat eri lailla ja tehdä muutoksia.

Kunnioitan sukupuolen moninaisuutta ja kehon kirjoa.

This is how I work

My focus is on communication, helping people to both listen and talk. Communication is not only words, there are perceptions, thoughts, feelings, wishes and action in communication. The dynamics of our communication in intimate relations often follow the patterns of our family of origin. Becoming aware of the experiences that molded us gives us means to change and form our own future.

As psychotherapist I see my most important mission in helping people to put word on their feeling, and sensing the feelings awaken by their own thoughts. Only through talking and listening we may be aware of our self and others, how we think and feel. This gives us an opportunity to think differently, see things in a new light, and make changes.

I respect the multitude of sexuality and diversity of bodies.